คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน
คุณธนเดช ภานุกมลฉัตร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
คุณสิรินทร์พร ไชยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดร.จตุรงค์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป

หัวหน้าแผนก หัวหน้าระดับแผนก

คุณปฎิยุทธ วรรณเกียรติ หัวหน้าแผนกบริการติดตั้ง
คุณวุฒิชัย ภาวนิช หัวหน้าแผนกขายอุตสาหกรรม / อาคาร
คุณจิรายุ คำพา หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
คุณคีตะ คล่องใจภักดี หัวหน้าแผนกงานโครงการก่อสร้าง